Next

The 'Gjoa' in Gjoa Haven 100 years previous to our arrival

Previous

 

Aundsen's Gjoa